Zmeny v daňových zákonoch na rok 2021

V nasledujúcom článku vám prinášame prehľad najvýznamnejších zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty a zákone o dani z príjmov na rok 2021.

Zníženie limitu na uplatnenie 15 % sadzby dane z príjmov

Od 1.1.2021 bude výhodnejšie 15 % zdanenie platiť už len pre menší okruh podnikateľov. Limit príjmov do výšky 100 000 € sa znižuje na sumu len 49 790 €. Znížená sadzba sa tak bude dať uplatniť už len pri mikrodaňovníkoch. Do príjmu sa budú započítavať len zdaniteľné príjmy.

Zmena v platení preddavkov na daň z príjmov

Zákon od budúceho roka uľahčí život podnikateľom. Výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby si už nebude musieť daňovník strážiť sám, ale bude upozornený priamo správcom dane, ktorý mu zašle aj informácie k platbe preddavku. Takisto sa vypúšťa povinnosť vyrovnania preddavkov za obdobie, v ktorom daňovník platil nižšie preddavky. Po novom už bude daňovník po termíne na podanie daňového priznania platiť len nové preddavky bez nutnosti dorovnania už zaplatených preddavkov.

Ročné zúčtovanie bude môcť vykonať ktorýkoľvek zamestnávateľ

Aktuálne platí, že o ročné zúčtovanie mohol zamestnanec požiadať len toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane. Novinkou je možnosť vykonania ročného zúčtovania akýmkoľvek zamestnávateľom, ktorý počas roka vyplatil zamestnancovi mzdu.

Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti budú platiť aj pre fyzické osoby

Aj keď táto zmena bude platiť až od roku 2022, daňovníci, ktorí svoje dane optimalizujú cez zahraničné spoločnosti, by mali zbystriť pozornosť. V prípade, ak vlastníkom spoločnosti v zahraničí je fyzická osoba s daňovou rezidenciou na Slovensku, môže sa stať, že táto fyzická osoba bude musieť zdaniť príjem zahraničnej spoločnosti, ktorý dosiahla v zahraničí cez svoje vlastné daňové priznanie na Slovensku. Pôjde o také krajiny, kde je efektívne zdanenie príjmov nižšie ako 10 %. Sadzba zdanenia bude vysoká – 25 %. Tomuto zdaneniu sa bude môcť fyzická osoba vyhnúť, ak preukáže, že spoločnosť v zahraničí reálne funguje, vykonáva činnosť, disponuje majetkom, prípadne zamestnáva zamestnancov. Uvedená zmena sa nebude vzťahovať na prípady, ak suma úhrnného kontrolovaného príjmu nepresiahne 100 000 €.

Zmena v daňovom bonuse a v 13. a 14. plate

Namiesto obedov zadarmo sa od budúceho roka zvyšuje daňový bonus. Daňový bonus sa bude zvyšovať postupne a to od 1.7.2021 na 1,7 – násobok a od 1.1.2021 až na 1,85 – násobok základnej sadzby daňového bonusu.  Naopak, horšou správou pre zamestnancov je zrušenie oslobodenia pri vyplácaní 13. a 14. platov. Tie budú po novom podliehať odvodom a dani, rovnako ako klasická mzda.

Vrátenie DPH pri neuhradení faktúry

Najväčšou zmenou v zákone o DPH na budúci rok je možnosť nárokovania si vrátenia zaplatenej DPH pri dodaní tovaru a služby, pričom za takéto dodanie odberateľ nezaplatil. Aktuálne platí, že daňovník sa nemá ako dostať k zaplatenej DPH, aj keď mu ostáva voči odberateľovi otvorená pohľadávka.

V prípade, ak ide o nevymožiteľnú pohľadávku (dlžník je v konkurze, dlžník nemá ako uspokojiť veriteľov v konkurze, dlžní zomrel a ďalšie situácie), veriteľ má právo nárokovať vrátenie zaplatenej DPH cez podané DPH priznanie. Voči odberateľovi je povinný vystaviť opravný daňový doklad.

TIP: V prípade pohľadávok do 300 € nie je potrebné skúmať, či ide o nevymožiteľnú pohľadávku. Jedinou podmienkou je doba po splatnosti viac ako 1 rok.

Zjednodušenie registrácie v jednotlivých štátoch EÚ pri predaji tovaru na diaľku

Novela zákona o DPH mení nastavenie súčasných pravidiel pri zásielkovom obchode. Po novom sa vypúšťajú zo zákona súčasné pravidlá zásielkového obchodu a nahradzujú sa novými pravidlami  - o predaji tovaru na diaľku. Ide prakticky o totožný druh predaja avšak s jednou veľkou zmenou. Podnikatelia už nebudú sledovať limity na zásielkový predaj v jednotlivých členských štátoch. DPH bude splatná v mieste spotreby tovaru. Výhodou pre podnikateľov bude to, že sa nebudú musieť registrovať v každom štáte, kde dodávajú tovar, ale budú môcť využiť systém jednotného kontaktného miesta – One Stop Shop a DPH budú platiť jednému správcovi dane, ktorý následne rozpošle jednotlivé časti DPH do príslušných krajín. Táto zmena nadobudne účinnosť od 1.7.2021.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?