Daňový bonus v roku 2013

Do roku 2013 si mohol uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník, ktorý dosahoval tzv. aktívne aj pasívne príjmy. Od 1.1.2013 nastali zmeny v priznávaní daňového bonusu, zákon obmedzuje možnosť uplatnenia daňového bonusu len z aktívnych príjmov daňovníka.

Daňový bonus predstavuje sumu daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa si do roku 2013 mohol daňovník, ktorý dosahoval aktívne príjmy (zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej SZČ) aj pasívne príjmy (z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu). Po novom zákon neumožňuje uplatniť daňový bonus z pasívnych príjmov.

Daňovník si teda môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa len ak dosiahne zákonom stanovenú minimálnu výšku zdaniteľného príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej SZČ) a preukázal, že vyživované dieťa žije s daňovníkom v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu). Zákonom stanovená podmienka dosiahnutia zdaniteľného príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy pre rok 2013 predstavuje sumu 2 026,20 €. Nie je stanovené, či daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy v jednom kalendárnom mesiaci alebo za niekoľko mesiacov.

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka. ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. 

Suma mesačného daňového bonusu na vyživujúce dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti sa upravuje vždy k 1. 7. daného roka v nadväznosti na valorizáciu sumy životného minima. Od 1. 7. 2012 je výška mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa 21,03 € (počet detí nie je pri uplatňovaní daňového bonusu obmedzený).

Od 1. 7. 2013 je výška mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa 21,41 €.