Likvidácia spoločnosti

Potrebujete zlikvidovať vašu spoločnosť? Túto činnosť vybavíme za vás.

Likvidáciu s.r.o. možno charakterizovať ako Obchodným zákonníkom a inými osobitnými právnymi predpismi upravený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúceho subjektu.

Likvidácia s.r.o. predstavuje náročný proces, či už z časového alebo právneho hľadiska, s ktorým je spojený celý komplex právnych a ekonomických vzťahov smerujúcich k definitívnemu vyporiadaniu majetkových a ostatných právnych pomerov likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu. V procese likvidácie je potrebné dodržať množstvo pravidiel stanovených zákonmi, ako aj povinností, ktoré súvisia s účtovníctvom či daňami, a preto je vhodné zveriť priebeh tohto procesu odborníkom.

Čo je potrebné overiť pred likvidáciou?

Na začiatku likvidácie je potrebné zistiť, či je spoločnosť predlžená alebo nie. Teda či je majetok spoločnosti vyššie ako záväzky (dlhy) voči veriteľom. Ak by záväzky boli vyššie ako majetok spoločnosti a s veriteľmi by sa nepodarilo dohodnúť na odpísanie (odpustenie) časti dlhu, bolo by nutné miesto likvidácie vyhlásiť insolvenciu. Ak je majetok spoločnosti vyšší alebo rovnaký ako záväzky, môže sa pristúpiť k likvidácii. To isté platí, ak spoločnosť nemá žiadne záväzky a treba ani žiadny majetok.

Rozhodli ste sa pre likvidáciu spoločnosti, aký je postup?

Je to jednoduché. Dohodneme spoločne stretnutie u notára, kde najvyšší orgán spoločnosti (valné zhromaždenie pod., teda majitelia) rozhodnú o vstupe spoločnosti do likvidácie. Zároveň sa ustanoví likvidátor spoločnosti. Od tejto chvíle riadi proces likvidácie likvidátor, ktorého môžeme zastúpiť na plnú moc.

Aké sú úlohy a povinnosti likvidátora?

Úlohou likvidátora je zistiť hodnotu všetkého majetku a uhradiť všetky záväzky. V tejto časti môže byť vyžadovaná súčinnosť od štatutárnych orgánov spoločnosti (napríklad pri inventarizácii majetku, jeho prevzatí, zúčtovaní a podobne). Celkovo sa jedná o cca 25 úkonov, ktoré musí likvidátor urobiť, než bude spoločnosť vymazaná z OR.

Ako dlho likvidácia trvá a koľko to stojí?

Likvidácia je individuálna záležitosť a cena sa líši  v závislosti od množstva záväzkov a stave majetku spoločnosti. Proces likvidácie nie je časovo obmedzený, dá sa ale povedať, že aj u najmenšej spoločnosti je dĺžka likvidácia aspoň 6 mesiacov. Je to dané predovšetkým zákonom danou lehotou pre uverejnenie zámeru likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a následnú vyčkávacia 90-denná lehota.

Založenie novej spoločnosti a zmeny v obchodnom registri
Prosím vyberte si možnosť

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov