Príspevky pre podnikateľov - Prvá pomoc plus plus

Od začiatku februára 2021 sa pomoc podnikateľom poskytnutím príspevkov, známa pod názvom Prvá pomoc plus aktualizuje na Prvú pomoc plus plus.

Článok aktualizovaný 6.12.2021

Delenie príspevkov:

Prvá pomoc plus plus zahŕňa nasledovné opatrenia.

Opatrenie č. 1

Pomoc je určená zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenie č. 2

Pomoc je určená SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

Opatrenie č. 3

Pomoc je určená zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Opatrenie č. 4

Pomoc je určená SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

Vyššia pomoc v rámci jednotlivých opatrení

Opatrenie č. 1

Oprávnený žiadateľ: zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu dvoch mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, resp. po dobu jedného mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.10.2021

Cieľová skupina: Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok pri opatrení č. 1

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca: 80 % celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

 

Opatrenie č. 2

Oprávnený žiadateľ: SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 10. 2021

Cieľová skupina: SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2021 resp. od 01.10.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Príspevok pri opatrení č. 2

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb, príspevok

  • 20 % - 29,99 % ... 270 eur
  • 30 % - 39,99 % ... 270 eur
  • 40 % - 49,99 % ... 450 eur
  • 50 % - 59,99 % ... 450 eur
  • 60 % - 69,99 % ... 630 eur
  • 70 % - 79,99 % ... 630 eur
  • 80 % a viac ... 810 eur

Opatrenie č. 3

Oprávnený žiadateľ: zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu dvoch mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, resp. po dobu jedného mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 10. 2021

Cieľová skupina: Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok pri opatrení č. 3

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške: 80 % celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

 

Opatrenie č. 4

Oprávnený žiadateľ: SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Oprávnený žiadateľ: fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 10. 2021

Príspevok pri opatrení č. 4

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške: 315 €

Ďalšie informácie spolu so žiadosťami o príspevky nájdete na https://www.pomahameludom.sk/

Pripravili sme pre Vás kalkulačku na výpočet príspevkov pre opatrenia č. 1, 2 a 3. Kalkulačku si stiahnete nižšie.