Mzdové účtovníctvo v podvojnom účtovníctve

Povinnosť viesť mzdové účtovníctvo majú všetci podnikatelia, ktorí zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca na základe pracovného alebo obdobného pomeru.

Komu, kedy a prečo vzniká povinnosť viezť mzdové účtovníctvo

Vznik pracovného pomeru sa určuje na základe písomnej pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dňom určeným v pracovnej zmluve začína pracovný pomer zamestnanca, ktorý zakladá z pohľadu mzdového účtovníctva povinnosť prihlásenia do zdravotnej a sociálnej poisťovne ešte pred nástupom do zamestnania.

Administratívne úkony pri nástupe do zamestnania

Zamestnanec podpisuje pracovnú zmluvu a vypĺňa vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Uvádza v ňom aj údaje o poberaní dôchodku alebo si uplatňuje bonus na dieťa. Pre rok 2019 platí výška nezdaniteľnej časti na daňovníka 328,11 Eur a daňový bonus na dieťa vo výške 22,17 Eur. Treba však aj pripomenúť výšku minimálnej mzdy od 01.01.2019 a to je 520 Eur, pričom percentuálne odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov aj zamestnancov ostáva nezmenené.

Odvody a úľavy

Pri základnom výpočte mzdy počítame s  odvodom za zamestnávateľa vo výške 35,2%  a pre zamestnanca 13,4% z hrubej mzdy. Taktiež treba pripomenúť aj odvodovú úľavu vo výške 380 Eur na zdravotné poistenie, ktorá ostáva v platnosti aj pre rok 2019 a ktorú je možné uplatniť len do výšky príjmu 570 Eur. Hrubá mzda z pohľadu účtovníctva je peňažná odmena za prácu, ktorá nie je znížená o odvody a dane. Z pohľadu daní ide o príjem zo závislej činnosti podľa §5  Zákona o dani z príjmov , ktorý  je plne uznaným daňovým nákladom.

Evidencia nákladov v mzdovom systéme

Do hrubej mzdy sa započítavajú odmeny, náhrady mzdy či mzdové zvýhodnenia. Všetky tieto veličiny sa v podvojnom účtovníctve účtujú do nákladov spoločnosti a môžete ich nájsť v skupine účtov 52 – Osobné náklady v hlavnej knihe v  účtovníctve. Do nákladov spoločnosti sa účtujú aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré zamestnávateľ odvádza z hrubej mzdy za zamestnávateľa už v spomínanej výške 35,2%. Taktiež je možné ich nájsť v účtovníctve v účtovej skupine 52 – Osobné náklady. Súčasťou nákladov nie sú odvody za zamestnanca, tie sa účtujú iba ako záväzok voči poisťovni na účtoch skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami. Taktiež nie je súčasťou nákladov daň zo mzdy alebo daňový bonus. Tieto položky nájdeme zaúčtované na účtoch skupiny 34 – Zúčtovanie daní.

 

Ďalšie dôležité veličiny v mzdovom účtovníctve:

Minimálna hrubá hodinová mzda 3,333 €
Sadzba za pohotovosť 0,6666 €/hod.
Odmena za nočnú prácu 1,3332 €/hod.
Kompenzácia za sťažený výkon v práci 0,50 €/hod
Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby 198,09 €
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby 138,19 €
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa 90,42 €
Minimálny vymeriavací základ sociálnej a zdravotnej poisťovne 441,50 € mesačne
Maximálny vymeriavací základ sociálnej poisťovne 6181 € mesačne

 

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.