Založenie živnosti v roku 2017

Založenie živnosti je upravené zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Spôsob založenia živnosti

- osobne na miestne príslušnom okresnom úrade (východiskom je adresa trvalého pobytu),
- elektronicky na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) je však nutné disponovať elektronickým občianskym preukazom eID kartu s aktivovaným elektronickým podpisom a čítačkou kariet.

Nutnou podmienkou založenia živnosti v roku 2017 je predložiť formulár ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živností. Odbornú spôsobilosť je potrebné dokladovať len pri remeselnej a viazanej živnosti. Súčasťou ohlásenia musí byť aj oprávnenie užívať nehnuteľnosť ak je o ohlásení vyplnená iná adresa podnikania ako je adresa trvalého pobytu (zdokladované je to napr. nájomnou zmluvou, súhlas s užívaním nehnuteľnosti).

Podstatnou časťou pri založení živnosti v roku 2017 je definovanie predmetu podnikania a v tejto súvislosti definovať:
- deň začatia živnosti, ak nie je totožný s dňom ohlásenia,
- deň ukončenia živnosti, ak je predmet živosti obmedzený, realizovaný len určité obdobie,
- určenie resp. neurčenie zodpovedného zástupcu,
- adresa prevádzkarne a jej typ.

Okrem uvedeného k potrebnej dokumentácie pre založenie živnosti v roku 2017 je nutné doložiť:
- výpis z registra trestov,
- prihláška na verejné zdravotné poistenie,
- prihláška k registrácii daňového subjektu k dani z príjmov FO,

Správne poplatky nevyhnutné pri založení živnosti v roku 2017

Osobne pri ohlásení voľnej živnosti za každý predmet 5 € a v prípade remeselnej a viazanej živnosti to predstavuje sumu 15 € za každý predmet. - elektronické ohlásenie voľnej živnosti sa neplatí a v prípade remeselnej a viazanej živnosti sa uhrádza správny poplatok vo výške 7,5 €.

Vznik živnostenského oprávnenia v roku 2017

V prípade splnenia všetkých podmienok definovaných v zákone je okresný úrad povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 dní.

Príspevok pri založení živnosti v roku 2017

- príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri splnení podmienky prevádzkovania živnosti po dobu minimálne troch rokov. - príspevok je viazaný na uchádzača, ktorý je evidovaný na úrade práce po dobu minimálne 3 mesiace alebo 12 mesiacov ak bola živnosť predtým pozastavená alebo ukončená. - príspevok je nutné písomne požiadať a doložiť podnikateľský zámer s presnou kalkuláciou nákladov, prognózou projektu na 3 roky tzv. SWOT analýza. Okrem uvedeného je potrebné doložiť aj životopis s dosiahnutým vzdelaním.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2017

Výška príspevku nie je poskytnutá jednorazovo, ale úrad poskytne čerpanie príspevku vo výške najviac 60% do 30 kal. dni odo dňa uzatvorenia dohody. Zvyšná časť príspevku t. j. 40% výšky príspevku poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní živnosti a uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania. Na aktuálnu výšku príspevku poukazuje tabuľka.  

 Výška príspevku pre SZČ od 01.01.2017

100 %

najviac

60 %

najviac

40 %

najviac

bratislavský kraj: 2,5 násobok celkovej ceny práce

 

2 994,62

 

1 796,77

 

1 197,85

ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok celková cena práce

 

3 593,55

 

2 156,13

 

1 437,42

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok celková cena práce

 

4 791,40

 

2 874,84

 

1 916,56

* MEN – miera evidovanej nezamestnanosti

#Názov dokumentu
1ziadost-o-prispevok-na-podnikanie