Výmena občianskeho preukazu pre končiace certifikáty

Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis na občianskych preukazoch vydaných pred 30.6.2021 vypršala 31.12.2022.

Z dôvodu bezpečnosti platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis na občianskych preukazoch vydaných pred 30.6.2021 vypršala 31.12.2022. V prípade, ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý OP nahral nový typ certifikátu.

Zmeny sa týkajú elektronického podpisovania. Ak nepoužívate elektronický podpis, nič sa pre Vás nemení. Bude teda možné prihlasovať sa do portálu Finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

V prípade, že ste si OP vymeniť nestihli a potrebujete využiť v súčasnosti podpisovanie elektronickým certifikátom v prípade plnenia daňových povinností (podanie daňového priznania k DPH), môžete aj po 1. januári 2023 realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP).

Tento certifikát si môžete na OP nahrať aj z pohodlia domova, cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 na základe postupu, ktorý nájdete tu.

Pozor, v prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

K tejto problematike vytvorila Finančná správa sumár, ktorý môžete nájsť tu.

Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu nové číslo Obchodnému registru?

Číslo občianskeho preukazu je zapisované do Obchodného registra pri konečnom užívateľovi výhod (KUV). Podľa § 2 odsek 3 zákona o obchodnom registri sú do obchodného registra pri právnickej osobe zapisované aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Pri výmene občianskeho preukazu je teda potrebné aktualizovať tento údaj u konečného užívateľa výhod.

V opačnom prípade môže registrový súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom. Podľa zákona sú fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis nových údajov.

Ak potrebujete pomôcť s aktualizáciou čísla OP v KUV, neváhajte nás kontaktovať. Cena za túto službu je 40 eur.

 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?