Tlačivo k dohode o brigádnickej práci študentov

Od 1. 1. 2013 je žiak a študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov, povinne dôchodkovo poistený na účely sociálneho poistenia. Čestné vyhlásenie umožňuje, aby neplatil poistné za určitých podmienok.

Žiak a študent má možnosť najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca určiť jednu svoju dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude povinne dôchodkovo poistený. Čestné vyhlásenie sa predkladá zamestnávateľovi.

Podmienkou pre neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity pri práci na dohodu o brigádnickej práci študenta je v roku 2013 maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu:

  • suma 66 € - pre žiakov a študentov do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov),
  • suma 155 € - pre ostatných žiakov a študentov.

V prípade ak príjem presiahne tieto sumy, bude platiť študent alebo žiak poistné na dôchodkové poistenie zo zníženého vymeriavacieho základu. Po prekročení tejto hranice sa mu budú odvody vo výške 7% počítať zo sumy prevyšujúcej hranicu.

Oznámenie a čestné vyhlásenie musí žiak a študent odovzdať zamestnávateľovi najneskôr v deň uzavretia dohody o brigádnickej práci. V opačnom prípade môže úľavu na odvodoch využiť až od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca. Ak má študent v tom istom čase viac dohôd o brigádnickej práci študentov, výnimku si na ten istý kalendárny mesiac môže uplatniť len na jedinú dohodu

Povinné dôchodkové poistenie študenta a žiaka v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Žiak a študent si dohodu o brigádnickej práci študentov určuje u zamestnávateľa na nasledujúcom tlačive.