Suma stravného a cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

Minimálna hodnota stravného lístka sa na základe zvýšenia stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vyšlo začiatkom augusta v Zbierke zákonov, navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.

Mechanizmus určenia výšky stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z). V apríli mesačný kumulovaný index cien dosiahol hodnotu 105,7 %, čo je zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu oproti základni (kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného), a tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách.

Návrhom opatrenia sa suma stravného od 1. septembra zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eur bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, avšak zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 281/2022 bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 8. augusta 2022. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. To znamená, že zvýšené sumy za stravné sa použijú už od 1. septembra.

Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

V Zbierke zákonov bolo tiež publikované aj ďalšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy uplatnia od 1. septembra.

Po novom sa počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eura za kilometer na 0,063 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura za prejdený kilometer.

V zmysle zákona upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sumy stravného pre jednotlivé časové pásma na základe údajov Štatistického úradu SR o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne bude najmenej 5 %.

Sumy stravného i základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. mája 2022 na základe údajov Štatistického úradu SR za mesiac december 2021

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny