Pracovná zmluva

Pri vstupe do nového zamestnania je potrebný a dôležitý právny úkon – podpis pracovnej zmluvy. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Tento právny vzťah môže vzniknúť len so súhlasom oboch účastníkov.

Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho z pracovnej zmluvy vyplývajú, a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonať.         Znenie pracovnej zmluvy obsahuje nevyhnutné náležitosti, bez ktorých pracovná zmluva nemôže byť uzavretá, a iné, nepovinné náležitosti, na ktorých sa vzájomne dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. Obsah pracovnej zmluvy však nesmie byť v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom podstatné náležitosti, ktorými sú:

  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a stručná charakteristika druhu práce,
  • miesto výkonu práce - obec, časť obce alebo inak určené miesto,
  • deň nástupu do práce,
  • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem spomínaných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Ak sú mzdové podmienky a ďalšie pracovné podmienky uvedené v kolektívnej zmluve stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy.

#Názov dokumentu
1Vzor pracovnej zmluvy