Povinnosť evidencie analytických údajov zamestnanca

Zamestnávateľom vzniká od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať analytické údaje zamestnancov do Sociálnej poisťovne.

Na základe novely prijatej v roku 2018 vzniká zamestnávateľom od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať analytické údaje do Sociálnej poisťovne. Ide o údaje podľa § 232a ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Na základe § 231 ods. 1 písm.p) je zamestnávateľ povinný tieto údaje oznamovať do SP.

Povinnosť evidencie analytických údajov zamestnanca sa týka všetkých zamestnancov, nielen pracovných pomerov, ale povinnosť je aj pre dohody, konateľov, poslancov, zástupcov vlastníkov bytov atď., pre všetky pracovnoprávne vzťahy, ktoré zamestnávateľ prihlasuje a vykazuje v SP.

Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca tieto údaje za obdobie od 1. januára 2023

Čo budeme po novom potrebovať od klientov?

1) číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí - správne zadaná adresa v zmluve,

2) dohodnutý rozsah pracovného času, vychádzame z pracovnej zmluvy, dohôd,

3) počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za mesiac, vychádzame z dochádzky a výplaty zúčtovanej za daný mesiac,

4) číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce, potrebujeme Vašu súčinnosť, treba vychádzať z § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní - https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-449

Na prihlásenie zamestnanca budeme potrebovať informácie v bode 1, 2, 4. Bez týchto údajov nebude možné zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne od 1.1.2023

Údaj v bode 3 bude vykazovaný v rámci mesačného výkazu/výkazu poistného a príspevkov.

Údaje o zamestnancoch, kde pracovné vzťahy prechádzajú z roku 2022 do roku 2023 je potrebné oznámiť v lehote podania mesačného výkazu za 1/2023. Preto Vás prosíme o tieto informácie najneskôr do 15.1.2023, aby sme mali dostatočný čas na ich spracovanie a oznámenie SP. Údaje prosím zasielajte priamo pridelenému účtovníkovi.