Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní tzv. zápočtový list. Ide o veľmi dôležitý dokument, ktorý môže poslúžiť pri preukazovaní doby dôchodkové poistenia pri žiadosti o dôchodok.

Zápočtový list slúži ako potvrdenie preukazujúce počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Uvádza aké nároky mu z pracovného pomeru vyplynuli.

Slúži na účely posúdenia nároku na dovolenku, prípadne sa ním preukazuje ukončenie pracovného pomeru, dočasná práceneschopnosť, druh vykonávanej práce, zrážok zo mzdy.

Ak má zamestnanec vyrovnané všetky záväzky voči svojmu už bývalému zamestnávateľovi, mal by zamestnávateľ vydať potvrdenie automaticky. Týmto potvrdením sa zamestnanec preukazuje pri nástupe do nového zamestnania.

Potvrdenie o zamestnaní má podľa Zákonníka práce obsahovať:

  • dobu trvania pracovného pomeru,
  • druh vykonávaných prác,
  • či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
  • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet  podpory v nezamestnanosti,
  • údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po ukončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
  • údaj o poskytnutí odchodného.

K potvrdeniu o zamestnaní sa prikladajú aj tieto dokumenty:

  • Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
  • Potvrdenie fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti

 

Chcete poznať naše výhody?

Chcete vedieť, čo všetko dostanete pri spolupráci s nami? Nahliadnite a dozviete sa ďalšie užitočné informácie.