Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa informuje poistencov, ktorí sú momentálne oprávnení k poberaniu pandemického ošetrovného, že od 1. septembra 2023 končí vyplácanie tejto dávky.

Namiesto tejto dávky bude Sociálna poisťovňa od 1. septembra poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa s maximálnou dĺžkou 14 dní pre jedno obdobie ošetrovania/starostlivosti. Pri každej potrebe ošetrovania/starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom.

Rovnako dochádza aj k zmene tlačiva, ktorým budú žiadatelia o dávku žiadať. Po novom sa už nebudú využívať tlačivá Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie).

Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak stará o dieťa ochorela, budú potvrdzovať lekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné.

V prípadoch, kedy sa poistenec ocitne v situácií, že musí poskytnúť starostlivosť o dieťa nakoľko detské jasle, materská škola alebo škola sú zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu sa pripravuje nové tlačivo. V tomto prípade už nebudú pediatri potvrdzovať tlačivo Žiadosť o ošetrovné, ale nové tlačivo vyplní rodič a nechá si ho potvrdiť v danom zariadení.

Rovnako odpadáva školám a zariadeniam sociálnych služieb povinnosť zasielanie zoznamov neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy je potrebné zaslať naposledy v auguste 2023 za mesiac júl 2023

Ak sa poistencovi pandemické ošetrovné do 31. augusta 2023 v súvislosti s aktuálnou potrebou ošetrovania alebo starostlivosti poskytovalo menej ako 14 dní, Sociálna poisťovňa neukončí jeho výplatu 31. augusta 2023, ale až uplynutím štrnásteho dňa potreby ošetrovania/starostlivosti.

Na záver pripomíname poistencom poistencov, ktorí dlhodobo čerpajú pandemické ošetrovné (spravidla ide o prípady, kedy dieťa po dosiahnutí 3 rokov veku nie je žiakom materskej školy a rodič sa po skončení rodičovskej dovolenky nevrátil do pracovného procesu, ale požiadal o pandemické ošetrovné), aby si upravili svoju životnú situáciu, keďže pandemické ošetrovné budú mať naposledy vyplatené za mesiac august 2023

Zdroj - Sociálna poisťovňa