Dovolenka

Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži na oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu.

Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Ak zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je výmera najmenej 5 týždňov. Na dovolenku dlhšiu, než je základná výmera má nárok väčšina pedagógov, konkrétne sa jedná o 8 týždňov. Zamestnávateľ môže zamestnancovi ponúknuť aj ďalší týždeň resp. týždne dovolenky. Záleží to na dohode zamestnávateľa so zamestnancom poprípade odborovým orgánom. Táto dohoda býva zakotvená v kolektívnej zmluve, vo vnútornom predpise alebo pracovnej zmluve.

Nárok na dovolenku za kalendárny rok si u zamestnávateľa môže uplatniť zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa vykonával prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku.

V prípade ak zamestnanec nepracuje u zamestnávateľa nepretržite celý rok ale aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku má nárok na pomernú časť dovolenky.Pomerná časť dovolenky je jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru.


Zamestnancovi, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, prislúcha nárok na
dodatkovú dovolenku. Dĺžka dodatkovej dovolenky je 1 týždeň, ak zamestnanec vykonáva tieto práce počas celého kalendárneho roka. Pri dodatkovej dovolenke platí výnimka, že za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku sa neposkytuje náhrada mzdy, je potrebné ju reálne vyčerpať a to prednostne.Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok a ani na jej pomernú časť, pretože u zamestnávateľa nepracoval aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku. Dĺžka trvania pracovného pomeru nie je dôležitá. 

#Názov dokumentu
1pomerny_narok_na_dovolenku