Dohoda o skončení pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru dohodou je jeden zo spôsobov pracovného pomeru. Dohodu o skončení pracovného pomeru je potrebné aby zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili písomne.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je súhlasný prejav vôle zamestnanca a zamestnávateľa,  ktorý smeruje k ukončeniu pracovného pomeru k určitému dohodnutému dňu. Dohodou možno pracovný pomer ukončiť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. V dohode o skončení pracovného pomeru musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu organizačných zmien.

Z obsahového hľadiska by mali účastníci v dohode dojednať:

  •  deň skončenia pracovného pomeru,
  •  dôvody skončenia pracovného pomeru, ak dôvodmi skončenia sú organizačné zmeny, ak nedochádza ku skončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov, tak aj vtedy, ak na ich zakotvení do dohody zamestnanec trvá.