Dohoda o brigádnickej práci študenta

Od roku 2013 na dohodu o brigádnickej práci študenta môže pracovať len žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov veku. Študent na túto dohodu môže pracovať len do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.

Na základe dohody o brigádnickej práci študenta môže študent vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu trvania tejto dohody, najviac však za 12 mesiacov.

Na rozdiel od roku 2012 kedy sa pri prácach na dohody o brigádnickej práci študentov platili len odvody na úrazové a garančné poistenie (hradil zamestnávateľ) a študent žiadne odvody neodvádzal, sa od roku 2013 pri niektorých dohodách platí aj dôchodkové poistenie. Toto sa skladá zo starobného poistenia, invalidného poistenia a platby do rezervného fondu solidarity.

Bližšie informácie o tom kto musí platiť odvody a od akej výšky nájdete v nasledovných článkoch Tlačivo k dohode o brigádnickej práci študentov a Odvody z dohôd o brigádnickej práci študentov od roku 2014 .

Podľa príjmu sa dohoda o brigádnickej práci študenta členia na dohody:

  • s pravidelným príjmom,
  • s nepravidelným príjmom.

O nepravidelný príjem sa jedná vtedy, ak študent:

  • bude poberať odmenu raz  za dva mesiace,
  • bude poberať odmenu raz štvrťročne, polročne,
  • respektíve je dohodnuté, že dostane celú odmenu naraz po skončení dohody.

Za dohodu s nepravidelným príjmom sa považuje aj dohoda, ktorá začne a skončí v rámci jedného kalendárneho mesiaca.

Zároveň je však nutné uviesť, že pri nepravidelnom príjme sa vychádza z priemerného mesačného príjmu, kde sa priemer vypočíta zo sumy odmien za celé obdobie a počtu kalendárnych mesiacov. Pri dohodách s nepravidelným príjmom sa poistné vypočíta a odvádza až po skončení dohody.

K stiahnutiu ponúkame aj vzory dohôd o brigádnickej práci študenta.