Kľúčové ukazovatele výkonu zamestnancov

Správne nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonu zamestnancov a sledovanie týchto ukazovateľov je nesmierne dôležité, nakoľko umožňujú efektívnejšie riadenie firmy.

Klucove ukazovatele vykonu

Pôvodný anglický výraz „Key Performance Indicators“ (ďalej KPI) môžeme v skratke definovať ako súhrn ukazovateľov merajúcich efektivitu, prevažne pri zamestnancoch, a môže sa vyskytnúť vo viacerých podnikových činnostiach a oblastiach.

Správne nastavenie KPI a ich sledovanie je nesmierne dôležité, nakoľko umožňujú efektívnejšie riadenie firmy. Ak teda hľadáte nástroj, ktorý vám poskytne výhodu oproti konkurencií môžu byť KPI práve pre vás. V tomto článku sa pozrieme bližšie na KPI zamerané na zamestnancov.

Podstata KPI v podniku

Základom pred samotným nastavením KPI v spoločnosti sú surové dáta, ktoré podnik zbiera pasívne a dlhodobo. Tieto dáta musia byť neokresané, nezaokrúhlené a čo najviac odrážajúce realitu. Následne si tieto dáta uvedieme do pomerov a času tak, aby sme z nich dostali informáciu.

Podstatou je teda vysvetlenie takýchto informácií ako podklad manažmentu, ktorý mu umožňuje robiť racionálne rozhodnutia podložené kvantifikovateľnými skutočnosťami. KPI teda vždy musí odrážať realitu.

Segmentácia KPI v ľudských zdrojoch

Primárnym delením je oblasť podniku, v ktorej sa KPI nastavuje. Z dôvodu rozsiahlosti tejto tematiky sa v našom článku venujeme len HR oblasti.

Hlavným rozdielom sa pre nás stáva činnosť podniku, teda to, či je podnik zameraný na produkciu výrobkov alebo dodávanie služieb. Zjednodušene povedané, efektivita pracovníka v gastro priemysle sa bude merať diametrálne odlišne od efektivity zamestnanca v banke. Líšia sa v úvodných dátach, spôsob analýzy však zostáva podobný.

Odporúčame tu sledovať najmä:

  • rýchlosť práce
  • efektivitu / neefektivitu práce
  • kvalitu práce
  • priamy zisk ku nákladom na prácu

Interpretácia dát

Ak máme vyzbierané dáta a zobrazené v pomeroch, je dôležité ich správne interpretovať, aby sme vedeniu firmy vedeli poskytnúť reálne skutočnosti fungovania ľudských zdrojov. Rovnako musíme dbať na sezónnosť našej služby alebo tovaru v čase, a aj výnimočné situácie vo firme, ako napríklad adaptačný proces nového zamestnanca alebo inovácie v kontrolingových aktivitách firmy. Ako sme už písali vyššie, KPI sa sleduje a porovnáva vždy za dlhšie obdobie.

Flexibilita

KPI sa bude líšiť nielen na základe odvetvia, ale aj od prevádzky ku prevádzke. Správne a personalizované nastavenie celého procesu je nutné. Je prirodzené, že v čase sa zmení objem a podstata zbieraných dát, kedy je vhodné zvážiť aktualizáciu vyhodnocovania dát tak, aby odrážali skutočné potreby podniku a jeho manažmentu, čo bude mať za následok kontinuálne zefektívňovanie ľudských zdrojov podniku.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?