Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období vykonáva závislú činnosť ,za ktorú poberá príjmy má možnosť uplatniť si na účely výpočtu preddavku na daň za kalendárny mesiac a na účely výpočtu dane za zdaňovacie obdobie nárok na znížene základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Nárok vzniká tým, že zamestnanec podá vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane.

Ak zamestnanec podá vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi do konca mesiaca, v ktorom začal vykonávať závislú činnosť, musí zamestnávateľ prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane. Toto vyhlásenie sa podáva zamestnávateľovi každoročne a to najneskôr do konca januára.

V písomnom vyhlásení zamestnanec vyhlási:

  • či si uplatňuje daňový bonus a či spĺňa podmienky na jeho priznanie, resp. kedy a ako sa zmenili,
  • či súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus u iného zamestnávateľa a či si právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké obdobie neuplatňuje iný daňovník,
  • či je poberateľom dôchodku.

Ak zamestnanec vykonáva závislú činnosť u viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane naraz, v takomto prípade môže na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus prihliadnuť a vyplatiť len jeden zamestnávateľ. Zamestnanec má právo určiť, u ktorého si uplatní nezdaniteľnú časť a daňový bonus a to predložením vyplneného a podpísaného vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, že počas zdaňovacieho obdobia nastanú zmeny rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, musí ich zamestnanec oznámiť a preukázať ich písomne zamestnávateľovi a to najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Ak počas zdaňovacieho obdobia nastane k zmene zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, musí potvrdiť zmenu podpisom vo vyhlásení ku dňu, kedy táto zmena nastala.