Rozšírenie činností spadajúcich do sekcie F klasifikácie produktov (CPA)

Od 1.1.2016 platí novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde bol doplnený § 69 ods. 12 písm. j o tuzemské samozdanenie aj na činnosti spadajúce do sekcie F klasifikácie CPA:
  • Dodanie stavebných prác.
  • Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo.
  • Dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou.

Nakoľko pôvodné zadefinovanie jednotlivých činností sekcie F bolo nepostačujúce na správne zaradenie jednotlivých prác, Finančné riaditeľstvo SR pravidelne aktualizuje prehľad týchto činnosti a vymedzuje presnejšie a jednoznačnejšie jednotlivé činnosti, ktoré patria, resp. nepatria do sekcie F. Finančné riaditeľstvo však upozorňuje, že zoznam sa týka len tých prác, ktoré sú samostatne dodávané. V prípade, ak sú poskytované a fakturované práce súčasťou viacnásobného plnenia, toto môže mať dopad na zmenu režimu uplatnenia a treba postupovať podľa metodického usmernenia zo dňa 8.12.2015.

Zoznam je uverejňovaný na stránkach finančnej správy v časti „Infoservis - Informácie k aktuálnym daňových a colným povinnostiam“.

Nastáva otázka, ako postupovať v prípade fakturácie niektorej z činností, ktorá sa objavila už v aktualizovanom zozname?

Usmernenie z finančnej správy je také, že spoločnosť nemusí spätne opravovať svoje faktúry a do zverejnenia zoznamu tieto faktúry nespadali pod režim tuzemského samozdanenia. Avšak od zverejnenia  je daňový subjekt povinný na tieto činnosti už použiť tento režim § 69 ods. 12. V zozname uverejňovanom na vyššie uvedenom linku sú jednotlivé aktualizácie vyznačené a každý si vie presne určiť od kedy musí zmeniť natavenie fakturácie.