Kontrolný výkaz DPH

V rámci schválenej novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa chystá zavedenie kontrolných elektronických výkazov DPH. Novela nadobúda účinnosť od 1. 1. 2014

Týmto opatrením sa má zefektívniť a zrýchliť kontrola daňových subjektov. MF SR chce krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho obchodným partnerom zamedziť daňovým podvodným aktivitám. Faktúry podnikateľov sa majú dostať na daňové úrady prostredníctvom kontrolného výkazu.

Kontrolný výkaz by mal obsahovať údaje za dané zdaňovacie obdobie:

  1. IČ DPH dodávateľa a odberateľa,
  2. číslo faktúry,
  3. dátum prijatia platby, dátum dodania,
  4. výška odpočítanej dane,
  5. daňový základ,  
  6. sadzbe dane.

Tento výkaz sa bude podávať výlučne elektronicky cez eDane alebo prostredníctvom účtovného softvéru ak bude na to uspôsobený. Kontrolný výkaz teda nebude mať písomnú podobu ale len elektronickú. 

Ak sa kontrolný výkaz nedoručí daňovému úradu vôbec alebo oneskorene, poprípade sa v ňom uvedú neúplné alebo nesprávne údaje, alebo ak sa v lehote určenej vo výzve od daňového úradu neodstránia nedostatky podaného kontrolného výkazu môže daňový úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 €, za opakované porušenie až do výšky 100 000 €. 

#Názov dokumentu
1Kontrolný výkaz DPH