Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti - hodnotenie daňového subjektu na základe kritérií, ktorými sú plnenia povinností subjektu voči Finančnej správe a na základe ekonomických ukazovateľov subjektu.

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný tiež verejný index.

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, podnikateľa registrovaného na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči Finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Hodnotené daňové subjekty

Hodnoteniu zo strany Finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi. Jedná sa o právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a tieto subjekty sú zároveň registrované na daň z príjmov minimálne dva roky.

Hodnotené sú fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu, nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, nie sú v konkurze alebo likvidácii k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

  • vysoko spoľahlivé,
  • spoľahlivé,
  • nespoľahlivé,
  • nehodnotené.

Benefity a obmedzenia

Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, bude správca dane poskytovať nasledovné, ale aj ďalšie benefity:

  1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku.
  2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
  3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
  4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu.

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované aj ďalšie benefity, ktoré nájdete v detailnom popise benefitov - https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.03.17_IDS_podklad_benefit.pdf

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti to je jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti

Finančná správa daňovým subjektom v týchto dňoch doručuje prvé oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo Finančná správa postupne rozpošle viac ako 600 tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie.

Prepočet indexu sa vykonáva automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči Finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR.

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napríklad nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti.

Index daňovej spoľahlivosti zohľadňuje aj ekonomické ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených minimálne 25 bodov.

Detailný popis kritérií ako aj všetky dôležité informácie k indexu daňovej spoľahlivosti sú dostupné na odkaze - https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Index_dan_spol/2022/2022.03.17_IDS_podklad_kriteria.pdf

Zdroj: www.financnasprava.sk

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.