Generálny pardon, odpustenie penále dlžníkom Sociálnej poisťovne

Od februára budúceho roka sa zavedie tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Koho sa generálny pardon bude týkať?

ARISAN článok generálny pardon

Národná rada SR schválila odpustenie povinnosti zaplatiť penále za dlhy Sociálnej poisťovni, teda tzv. generálny pardon. Podmienkou však je, že dlžníci Sociálnej poisťovni uhradia dlžné poistné.

Poslankyňa Petra Hajšelová zo Sme rodina, ktorá návrh aj predkladala, na tlačovej konferencii uviedla, že generálny pardon sa bude týkať spolu 1 069 650 subjektov, z toho konkrétne 353 787 zamestnávateľov, 497 660 SZČO, 218 203 fyzických osôb (ktoré už nemajú aktívnu živnosť a dobrovoľne poistené fyzické osoby).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odôvodňuje zaviesť tzv. generálny pardon tým, že počas pandémie viacerí ľudia neboli schopní splácať svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon má preto pokryť aj penále pred krízou a znížiť ťarchu pre fyzické aj právnické osoby.

Hnutie Sme rodina na tlačovej konferencii informovalo, že aktuálne dlžia spomínané subjekty na penále Sociálnej poisťovni sumu 885 miliónov eur, zatiaľ čo istina je v celkovej výške 600 miliónov eur. Mnohí dlžníci sú v situácii, že ich dlh je menší ako výška penále.

Podmienka pre dlžníkov

Všeobecnou podmienkou odpustenia penále dlžníkom je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) najneskôr do konca augusta 2023 a uvedené sa týka každého dlžníka.

V praxi to znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť už predpísané penále, ktoré sa viaže na celé obdobie, ktoré bolo pred júlom 2022. Nebude tak dozadu uzavretý interval a budú prekryté aj obdobia, ktoré neboli vysporiadané v rámci predošlých generálnych pardonov. Keďže generálny pardon nadobudne účinnosť až 1.2.2023, dlžníci budú mať na uhradenie dlhu pol roka.

Cieľ je motivácia dlžníkov k zaplateniu dlhu

Opodstatnením schválenia generálneho pardonu má byť motivácia pre dlžníkov zaplatiť dlh. „My neodpúšťame ani neposúvame splatnosť istiny. Práve naopak, chceme dlžníkov motivovať, aby si zaplatili istinu, a tým im bude odpustené penále,“ uviedla P. Hajšelová. Ak pohľadávka nebude vysporiadaná v danom termíne, práva Sociálnej poisťovne voči dlžníkovi nezanikajú, môže teda naďalej pokračovať vo vymáhaní pohľadávky.

 Zdroj: www.podnikajte.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?