Daň z nehnuteľností

Do skupiny daň z nehnuteľností patrí daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov (vrátane nebytových priestorov). Táto daň je jednou z miestnych daní, ktorú spravuje obec.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva ten daňovník, ktorému pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti predošlému roku.

Povinnosť platiť daň z nehnuteľností má fyzická alebo právnická osoba, ktorá nehnuteľnosť (predmet dane):

 1. vlastní,
 2. spravuje,
 3. má v prenájme,
 4. užíva.

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi 1. januára v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Zánik daňovej povinnosti je 31. decembra v zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie sa podáva  za to zdaňovacie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Ten daňovník, ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2014 zapísaná v katastri nehnuteľnosti, alebo daňovník, ktorý v roku 2013 predal nehnuteľnosť a túto už nemá k 1. januáru v katastri nehnuteľnosti  resp. daňovník, u ktorého v priebehu roka došlo  k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku dane je povinný podať daňové priznanie do 31. 1. 2014.

V daňovom priznaní je daňovník povinný vyplniť údaje, ktoré sú dôležité na výpočet dane z nehnuteľností:

 •  osobné údaje,
 •  údaje o pozemku, stavbe, byte resp. nebytovom priestore,
 •  právny vzťah,
 •  spoluvlastníctvo,
 •  počet spoluvlastníkov,
 •  dátum vzniku daňovej povinnosti,
 •  dátum zániku daňovej povinnosti.

Daň z nehnuteľností vypočítava správca dane – nie daňovník. Správca dane má povinnosť doručiť daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani najneskôr do 15. mája. Vyrubenú daň je daňovník povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.