Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2013

Novela zákona o miestnych daniach bola schválená ešte v roku 2011, prináša zmeny, ktoré sa dotknú podnikateľov pri podávaní daňového priznania v roku 2014 za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Predmetom dane je každé motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Zmenou teda je, že firmy už nemusia platiť daň za vozidlá s prideleným evidenčným číslom v zahraničí.

Daňové priznanie musí podať právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká na Slovensku a zároveň:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencií,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencií ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencií ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla.

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká dňom, kedy sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Oznamovacia povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti zaniká. Oznamuje sa už len zánik daňovej povinnosti a to v lehote do 30 dní.

Taktiež sa mení aj spôsob výpočtu pomernej dane s ohľadom na zmeny v oznamovaní vzniku a zániku daňovej povinnosti. Pomerná časť sa vypočíta ako súčin 1/365 a v prechodnom roku 1/366 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.